Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Uitvaartverzorging Un-Sani

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aan de hiervoor vermelde opdrachtbevestiging, alsmede alle overeenkomsten (zowel schriftelijk als mondeling) tussen de in de opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever en Un-Sani met betrekking tot een uitvaartverzorging door Un-Sani.

De overeenkomst is voor wat betreft de datum, het uur en de plaats van de uitvaart gemaakt onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats of het betrokken crematorium. Wijziging van de datum, het uur en de plaats van een uitvaart kan slechts geschieden in overleg met en na akkoordbevinding van de opdrachtgever, Un-Sani en de beheerder van de begraafplaats of het crematorium.

Het in de opdrachtbevestiging genoemde basistarief van een begrafenis of een crematie omvat:

De bespreking van de uitvaart, en de complete leiding van de uitvaart.

Verzorging van alle wettelijke formaliteiten bij gemeente, crematorium, begraafplaats binnen de regio.

Het kisten en de laatste verzorging van de overledene.

Gids na overlijden.

De levering van een identiteitssticker.

Administratiekosten en voorschottenservice.

Bij aanvaarding van de opdracht worden de bedragen van meer leveringen en/of diensten, alsmede verschotten (waaronder begraaf- c.q. crematierechten) door Un-Sani zo nauwkeurig mogelijk aan de opdrachtgever opgegeven. Un-Sani behoudt zich het uitdrukkelijk recht voor om de verschotten welke op het moment van aanvaarden van de opdracht nog niet exact waren te voorzien aan de opdrachtgever in rekening te brengen (zoals bijvoorbeeld rouwadvertenties, koffie na de uitvaart, zaterdagtoeslag, wachttijd personeel, aankoopkosten van een eigen graf etc.). Bij annulering door de opdrachtgever na aanvaarding van de opdracht zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Rouwbrieven worden door Un-Sani geleverd conform de door de opdrachtgever opgegeven tekst. Rouwadvertenties worden volgens de door de opdrachtgever tijdig opgegeven tekst schriftelijk doorgegeven aan de krant(en). Un-Sani kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor door fouten van derden onjuist geplaatste advertenties, evenmin voor fouten in advertenties, die door toedoen van de opdrachtgever, telefonisch moesten worden opgegeven aan de krant(en).

Het juiste aantal volgauto’s voor de uitvaart behoort uiterlijk twee dagen voor de uitvaart (vóór 12.00 uur) definitief bekend te zijn bij Un-Sani. Bij annulering na dit tijdstip dient de opdrachtgever het totale bedrag van de geannuleerde dienst te vergoeden.

Betaling van de uitvaartkosten:

De opdrachtgever dient de (geschatte) rekening van Un-Sani uiterlijk 2 dagen vóór de uitvaart te voldoen.

Indien de opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. Bij niet tijdige betaling is Un-Sani bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten totdat de opdrachtgever het verschuldigde heeft voldaan, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Indien en voor zover de definitieve rekening met betrekking tot de kosten van de uitvaart hoger is dan het op grond van de opdrachtbevestiging (de geschatte rekening) voorafgaand aan de uitvaart betaalde bedrag, dan zal het meerdere worden gefactureerd aan de opdrachtgever en dient de opdrachtgever deze factuur binnen 14 dagen te betalen.

Bij niet tijdige betaling is Un-Sani in alle gevallen gerechtigd 1% rente per maand over het totale door de opdrachtgever verschuldigde bedrag in rekening te brengen totdat het bedrag volledig is voldaan. Daarnaast is Un-Sani bij niet tijdige betaling gerechtigd de vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever gehouden de buitengerechtelijke incassokosten aan Un-Sani te vergoeden met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag. Tevens is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling gehouden alle door Un-Sani gemaakte gerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder tevens begrepen de kosten van de raadsman van Un-Sani, ongeacht of deze kosten zijn toegewezen door de rechter die over de kwestie oordeelt.

De opdrachtgever kan zich ten aanzien van zijn verplichtingen tot betaling er niet op beroepen, dat hij slechts namens en voor rekening van het vermogen van de overledene en/of de erven van de overledene heeft gehandeld en om die reden niet zelf gehouden is tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen hem en Un-Sani.

Un-Sani is bevoegd om bij de opdrachtgever te informeren naar een eventuele betalingsachterstand bekend bij BKR of dat een opdrachtgever of de overledene onder bewindvoering, curatele of dat er beslag is gelegd door een derde partij.

Alle geschillen welke tussen de opdrachtgever en Un-Sani mochten rijzen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, dit ter keuze van Un-Sani.

Voor akkoord:                                                                              Voor akkoord:

Un-Sani naam :                                                                           Opdrachtgever naam:

getekend te:                                                                                  datum:

Share by: